Petržalka MiZ 14.02.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1.bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.01.2023
 • 2.bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025
 • 3.bod Návrh výstavby Športovej haly Pankúchova mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 4.bod Návrh na prijatie úveru na výstavbu Športovej haly Pankúchova
 • 5.bod Návrh na založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Petržalská výstavba, spol. s r. o. za účelom výstavby športovej haly a iných stavebných činností
 • 6.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23.6.2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení neskorších dodatkov
 • 7.bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 1453 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov Starhradská 2-4, Bratislava-Petržalka v zastúpení Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8.bod Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5875/86 a časť parc. č. 5875/73 pre RENTSTAV ĎURČO, spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9.bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v budove sociálneho zariadenia trhoviska Mlynarovičova ul., pre PIMM s.r.o., Holíčska 46, Bratislava IČO: 46110640, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10.bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v budove sociálneho zariadenia trhoviska Mlynarovičova ul., pre PIMM s.r.o., Holíčska 46, Bratislava IČO: 46110640, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11.bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava pre Ing. Jaromíra Sýsa - Vesna, Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12.bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov č. 26 a 27 v objekte na Gercenovej 8/8B Bratislava pre Uhrín Patrik - svetelná technika, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13.bod Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 14.bod Návrh na voľbu členky Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 15.bod Návrh na voľbu neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 16.bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 634 prijatého dňa 27. septembra 2022
 • 17.bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 20 prijatého dňa 13. decembra 2022
 • 18.bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2022 a 19.bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2022
 • 20. bod Interpelácie + Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 567
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 19
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 203
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 8
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 567
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 19
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 203
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 8
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13