Petržalka MiZ 11.04.2023

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

  • Otvorenie, schválenie programui zasadnutia, voľba overovateľov a návrhovej komisie
  • 1. bod Návrh na prenájom Športovej haly Prokofievova nachádzajúcej sa na ulici Prokofievova č. 2, Bratislava, súpisné číslo 998, a podnájom pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3425 – na ktorej je Športová hala postavená, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  • 2. bod Schválenie spolufinancovania pre Športové zariadenia Petržalky na podanie projektu „Obnova Športová hala Prokofievova 2“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry č. 2022/002
  • 3. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka na podanie projektu „Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne – ZŠ Pankúchova 4, Bratislava“ Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002 vyhlásenej Fondom na podporu športu
  • 4. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka projektu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: „Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava“

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13