Petržalka MiZ 18.04.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.03.2023
 • 2. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 zo dňa 14.03.2023, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku
 • 4. bod Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi v k. ú. Petržalka ako prípady hodné osobitného zreteľa
 • 5. bod Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na uzavretie nájmu pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 4373/10 pre Regent and Co, spol. s.r.o., Vlastenecké námestie 3, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Prerokovanie upozornenia okresnej prokuratúry (sp. Zn. Pd 129/22/1105 – 10 zo dňa 27.02.2023) za účelom odstránenia porušovania ustanovení § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 7a ods. 1 a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ku ktorému došlo v postupe Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka pri schvaľovaní uznesenia č. 624 zo dňa 27.09.2022
 • 8. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle VZN č. 16/2020
 • 9. bod Stiahnutý bod
 • 9a. bod Prezentácia
 • 10. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 633/2022 zo dňa 27.09.2022
 • 11. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023
 • 12. bod Návrh aktualizácie Komunikačnej stratégie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2022-2026
 • 13. bod Návrh na voľbu a odvolanie členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 14. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2023
 • 15. bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2023
 • 16. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 19 zo dňa 13.12.2022
 • 17. bod Správa z kontroly účelnosti použitia finančných prostriedkov získaných prostredníctvom „Dobrovoľnej zbierky pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka“ vyhlásenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021
 • 18. bod . Návrh na priznanie odmeny Ing. Diane Chovancovej, miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 18a. bod Odvolanie a menovanie členov DR Bytového podniku
 • 19. bod Intrepelácie
 • 20. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13