Petržalka MiZ 12.12.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30.11.2023
 • 2. bod Informácia o čerpaní kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu
 • 3. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2023 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a o podrobnostiach poskytovania elektronických služieb na úseku miestnych daní
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2023 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a o podrobnostiach poskytovania elektronických služieb na úseku miestnych daní
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 zo dňa 16. septembra o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.... z..., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 zo dňa 14. 03. 2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...../2023 zo dňa ......., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/2020 z 13.10.2020 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 10. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka v projekte „Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov – Petržalka“ podporeného cez Environmentálny fond, oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).
 • 11. bod Návrh Dodatku č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
 • 12. bod Návrh na kúpu bytu č. 3 na 4. poschodí a nebytového priestoru 3 – garáže, v administratívnej budove na ulici Ondreja Štefanka 2, v k. ú. Petržalka, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka
 • 13 až 27. bod Majetkové záležitosti
 • 16. bod Návrh na prenájom športovísk na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 4431/3 v k. ú. Petržalka a nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1, Bratislava, v k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 18. bod Návrh na prenájom športovísk na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 347 a nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre FC Petržalka futbal, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 21. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Domu kultúry Lúky, Vígľašská 1, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre Nota Media, s. r. o
 • 28. bod Návrh na pomenovanie parku v centrálnej časti lokality Námestia Hraničiarov
 • 29. bod Koncepcia rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do roku 2029
 • 30. bod . Koncepcia rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do roku 2029
 • 31. bod Aktualizácia zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 32. bod Návrh na odvolanie a vymenovanie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.
 • 33. bod . Návrh na odvolanie a voľbu členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka a komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 34. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2023
 • 35. bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2023
 • 36. bod Rozvoj cyklodopravy
 • 37. bod Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024
 • 38. bod . Správa z kontroly vybraných nájomných zmlúv za pozemky
 • 39. bod Správa z kontroly vybavovania podnetov na opravy chodníkov, budov a pod. v správe MČ Bratislava-Petržalka
 • 40. bod Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Petržalka za 1. polrok roka 2023
 • 41. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti BratislavaPetržalka na obdobie 1. januára 2024 do 30. júna 2024
 • 42. bod Interpelácie
 • 43. bod Rôzne
 • 44. bod Slovo pre verejnosť

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13