Piešťany MsR 21.06.2021

Zasadnutie Ms. rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program, Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 12.05.2021 (523.11 kB)
 • 3. bod Návrh zápisov do Kroniky mesta Piešťany za II. polrok 2020
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 14/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 5. bod Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany a návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 v znení neskorších noviel o záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany (zmeny a doplnky č. 5).
 • 6. bod Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – dopravné pripojenie priemyselného parku Bašovce cez k. ú. Piešťany
 • 7. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2020
 • 8. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2020
 • 9. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2020
 • 10. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2020
 • 11. bod Návrh Služieb mesta Piešťany na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v krytej časti Kolonádového mosta pre Mestskú knižnicu mesta Piešťany a Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
 • 12. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2020
 • 13. bod Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 EUR na financovanie invesičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany
 • 14. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
 • 15. bod . Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou výstavby verejnoprospešnej infraštruktúry Polyfunkčného projektu Piešťany, lokalita Bratislavská a Broskyňová
 • 16. bod A/ Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany (430.11 kB) B/ Návrh na zrušenie uznesení MsZ mesta Piešťany č. 20/2020 zo dňa 13.02.2020, č. 21/2020 zo dňa 13.02.2020 a č. 36/2020 zo dňa 12.05.2020 (430.11 kB)
 • 17. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany
 • 18. bod Návrh na kúpu prebytočného majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja – Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany
 • 19. bod Návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na kúpu pozemku pod stavbou : Kompostáreň
 • 20. bod Návrh na prevod pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany pre kupujúcich: Ing. Milan Vančo, Daniela Vančová, Matúš Vančo a Richard Vančo, lokalita: ul. Ivana Stodolu
 • 21. bod . Návrh na nájom pozemku pod garážou pre Mareka Bondru, lokalita Nábrežie Ivana Krasku
 • 22. bod Návrh na zriadenie vecného bremena pre Západoslovenská distribučná, a. s., lokalita Hviezdoslavova
 • 23. bod Návrh na opravu Uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 137/2020 zo dňa 22.10.2020
 • 24. bod Informácia o zmene tarifných podmienok na linkách mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany (415.2 kB)
 • 25. bod
 • 26. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: