Piešťany MsR (titulky) 15.04.2024

Zasadnutie mestskej rady PIešťany

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 22.01.2024
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 15/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici v Piešťanoch
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany ć. 2/2009 o pamätihodnostiach v znení VZN mesta Piešťany č. 16/2013
 • 5. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2023
 • 6. bod Podnikateľský a finančný plán budovania pracovnej skupiny na svojpomocnú opravu dopravnej infraštruktúry
 • 7. bod Podnikateľský a finančný plán prevádzky Zimného štadióna
 • 8. bod Návrh Služieb mesta Piešťany na nájom nebytových priestorov – Predajne hokejového a športového vybavenia v priestoroch Zimného štadióna pre spoločnosť qnb s. r. o
 • 9. bod Návrh Služieb mesta Piešťany na nájom nebytových priestorov – Kaviarne – baru - v priestoroch Zimného štadióna pre spoločnosť qnb s. r. o.
 • 10. bod Návrh Služieb mesta Piešťany na nájom pozemkov v lokalite Nálepkova, k. ú. Piešťany – Ondrej Samko „PERLA“ – kiosk
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • 13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoje telesnej kultúry telovýchovy
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • 16. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2023
 • 17. bod Návrh Rozpočtového harmonogramu
 • 18. bod Plán znižovania bežných výdavkov, zvyšovania bežných príjmov a prehodnotenia plánovaných kapitálových výdavkov a ich krytia
 • 19. bod Informačná správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Piešťany za rok 2023
 • 20. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme medzi Mestom Piešťany a nájomcom Občianske združenie Slovenské združenie 20
 • 21. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme medzi Mestom Piešťany a nájomcom Cinematik, s. r. o
 • 22. bod Návrh Zámeru Mesta Piešťany prenajať majetok vo vlastníctve mesta nájomcovi Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 23. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre RNDr. Magdalénu Smoleňovú, lokalita Pod Párovcami
 • 24. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Porsche Smart Battery Shop, s. r. o
 • 25. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany, Andrejom Valkom a manželkou Ing. Petrou Valkovou
 • 26. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany, Ing. Jozefom Madžom a Ing. Natáliou Urbanovou
 • 27. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku od predávajúceho Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š. p. pre Mesto Piešťany
 • 28. bod Návrh podmienok na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti stavby so súp. č. 1807 v lokalite Sad Andreja Kmeťa
 • 29. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Winterova 1752/10 v Piešťanoch, formou obchodnej verejnej súťaže
 • 30. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Námestie slobody 1714/2 v Piešťanoch, formou obchodnej verejnej súťaže
 • 31. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch, formou obchodnej verejnej súťaže
 • 32. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Krajinská 2956/36 v Piešťanoch, formou obchodnej verejnej súťaže
 • 33. bod Odvolanie člena komisie MsZ
 • 34. bod Voľba člena komisie MsZ
 • 35. bod Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany
 • 36. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13