Piešťany MsR 03.02.2020

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 02.12.2019
 • 3. bod Návrh primátora mesta vymenovať riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení školských obvodov
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. ....../2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým
 • 6. bod Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 8. bod Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – dopravné pripojenie priemyselného parku Bašovce cez k. ú. Piešťany
 • 9. bod Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2019
 • 10. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Milošom Markom, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany
 • 11. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Emíliou Žitňanovou, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany
 • 12. bod A/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša Piešťany B/ Návrh na zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi Mestom Piešťany a prenajímateľom a RAGBY
 • 13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s. lokalita Pribinova, Winterova, Piešťany
 • 14. bod A/ Návrh na opätovné prerokovanie prevodu vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná, Piešťany B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, Lokalita St
 • 15. bod Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže Sadová
 • 16. bod Návrh na nadobudnutie pozemku v prospech mesta na účely rozšírenia cintorínu
 • 17. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
 • 18. bod Návrh na členstvo Mesta Piešťany v Únii miest Slovenska
 • 19. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13