Piešťany MsR 15.06.2020

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 03.02.2020
 • 3. bod Návrh zápisov do Kroniky mesta Piešťany za II. polrok 2019
 • 4. bod Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany
 • 5. bod Návrh zmeny Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany za účelom prevádzkovania kompostárne
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 2/2015 zo dňa 27.03.2015
 • 8. bod Návrh na schválenie výsledku ponukového konania na prevod bytu ul. Mateja Bela Piešťany
 • 9. bod Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Piešťany
 • 10. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2019
 • 11. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2019
 • 12. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2019
 • 13. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2019
 • 14. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2019
 • 15. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
 • 16. bod Návrh Zmluvy o združenom financovaní rekonštrukcie stavby so Slovak Telekom, a. s.
 • 17. bod Návrh Zmluvy o združenom financovaní rekonštrukcie stavby so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s.
 • 18. bod Návrh Nájomnej zmluvy k lávke cez rieku Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
 • 19. bod Štatút Komisie mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na ochranu verejného záujmu
 • 20. bod Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s.
 • 21. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Andreja Málika, lokalita Slnečná ul., Piešťany
 • 22. bod Informácia o plnení Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti
 • 23. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec --> -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13