Piešťany MsR 01.03.2021

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Program
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 30.11.2020 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany dňa 7.12.2020
 • 3. bod Návrh zápisov do Kroniky mesta Piešťany za II. polrok 2020
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o voľných pouličných aktivitách
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného nájomcom užívajúcim nebytové priestory vo vlastníctve mesta Piešťany v správe Mestskej knižnice mesta Piešťany v súvislosti s prijatými opatreniami zamedzujúcimi šírenie vírusového ochorenia COVID-19
 • 7. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného nájomcom užívajúcim nebytové priestory vo vlastníctve mesta Piešťany v správe Bytového podniku, s. r. o. v súvislosti s prijatými opatreniami zamedzujúcimi šírenie vírusového ochorenia COVID-19
 • 8. bod Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany
 • 9. bod Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – dopravné prepojenie priemyselného parku Bašovce cez k. ú. Piešťany na zmenu
 • 10. bod Návrh na spolufinancovanie projektu: Obnova športového areálu v Piešťanoch
 • 11. bod Návrh o umožnenie prejazdu a prechodu pre Martin Norovský, lokalita Vážska, Piešťany
 • 12.a 13. bod Návrh na zriadenie vecného bremena pre ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s., lokalita Mojmírova, Piešťany + Návrh na zriadenie vecného bremena pre ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s., lokalita Haluzického, Piešťany
 • 14. bod Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0611405, uzatvorenej medzi mestom Piešťany a Bodega Lounge s. r. o. (pôvodne CAFE CAIRO, s. r. o.) (5.4 MB)
 • 15. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
 • 16. bod Transparentnosť mesta
 • 17. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13