Piešťany MsR 01.03.2021

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Program
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 30.11.2020 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany dňa 7.12.2020
 • 3. bod Návrh zápisov do Kroniky mesta Piešťany za II. polrok 2020
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o voľných pouličných aktivitách
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného nájomcom užívajúcim nebytové priestory vo vlastníctve mesta Piešťany v správe Mestskej knižnice mesta Piešťany v súvislosti s prijatými opatreniami zamedzujúcimi šírenie vírusového ochorenia COVID-19
 • 7. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného nájomcom užívajúcim nebytové priestory vo vlastníctve mesta Piešťany v správe Bytového podniku, s. r. o. v súvislosti s prijatými opatreniami zamedzujúcimi šírenie vírusového ochorenia COVID-19
 • 8. bod Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany
 • 9. bod Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – dopravné prepojenie priemyselného parku Bašovce cez k. ú. Piešťany na zmenu
 • 10. bod Návrh na spolufinancovanie projektu: Obnova športového areálu v Piešťanoch
 • 11. bod Návrh o umožnenie prejazdu a prechodu pre Martin Norovský, lokalita Vážska, Piešťany
 • 12.a 13. bod Návrh na zriadenie vecného bremena pre ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s., lokalita Mojmírova, Piešťany + Návrh na zriadenie vecného bremena pre ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s., lokalita Haluzického, Piešťany
 • 14. bod Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0611405, uzatvorenej medzi mestom Piešťany a Bodega Lounge s. r. o. (pôvodne CAFE CAIRO, s. r. o.) (5.4 MB)
 • 15. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
 • 16. bod Transparentnosť mesta
 • 17. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: