Piešťany MsR 12.09.2022

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 13.06.2022 a mimoriadnej mestskej rady mesta Piešťany konanej dňa 28.06.2022 a 27.07.2022 a plnenie uznesení za obdobie január – júl 2022Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 13.06.2022 a mimoriadnej mestskej rady mesta Piešťany konanej dňa 28.06.2022 a 27.07.2022 a plnenie uznesení za obdobie január – júl 2022
 • 3. bod Návrh zápisu do Kroniky mesta Piešťany za II. polrok 2021
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. ../2022, ktorým sa mení VZNc č. 7/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici v Piešťanoch
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 6. bod . Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy
 • 7. bod Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 13 Územného plánu mesta Piešťany
 • 8. bod Návrh na zrušenie uznesenia MsZ mesta Piešťany č.48/2021 z 20.06.2021
 • 9. bod Návrh na zrušenie uznesenia MsZ mesta Piešťany č.92/2022 z 23.06.2022
 • 10. bod . Návrh na schválenie predaja nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom dome na ul. Rázusova 1698/12 v Piešťanoch, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu k pozemkom zapísaných v LV č. 10400 pre obec a k. ú. Piešťany a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom zapísaných v LV č. 11112 pre obec a k. ú. Piešťany
 • 11. bod Návrh možností nakladania s nehnuteľnosťou Kollárova č. 1641/8, Piešťany
 • 12. bod Monitorovacia správa Programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2022
 • 13. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022
 • 14. bod Návrh majetkového vysporiadania podchodu pod železničnou traťou a súvisiacej infraštruktúry
 • 15. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Mgr. Slavomírom Kňazovickým s manž. Zdenou, lokalita Priemyselná ulica Piešťany
 • 16. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a spol. NEXA, s. r. o, lokalita Priemyselná ulica Piešťan
 • 17. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a spol. KLM Retail PN II a. s., lokalita Vrbovská cesta Piešťany
 • 18. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 2501607 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Prvým futbalovým klubom Piešťany, a. s.
 • 19. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Viliama Vavra, lokalita Kuzmányho Piešťany
 • 20. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Igora Gaboviča a manželku Ivetu Gabovičovú, lokalita Winterova Piešťany
 • 21. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a MG solutions, s. r. o.
 • 22. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s. (stavba Nové mesto nad Váhom – Piešťany – VNK)
 • 23. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a, Západoslovenskou distribučnou, a. s. (stavba Nové mesto nad Váhom – Piešťany – VNK)
 • 24. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru medzi Mestom Piešťany a Spoločným úradom Trebatice, lokalita Kukučínova ul. Piešťany
 • 25. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru medzi Mestom Piešťany a Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti DODS, lokalita Kukučínova ul. Piešťany
 • 26. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Petrou Michalkovou, lokalita Vodárenská Piešťany
 • 27. bod Návrh na vysporiadanie majetkoprávnych záležitostí
 • 28. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 569
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 205
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 569
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 205
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13