Piešťany MsR 17.04.2023

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 28.02.2023 a dňa 23.03.2023
 • 3. bod Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany
 • 4. bod Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu mesta Piešťany (Lokalita A - Mestská polyfunkčná zóna Nová Lodenica a Lokalita B - Podnikateľská zóna Bratislavská cesta - Hláska)
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 14/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v znení VZN č. 2/2023
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 15/2022 zo dňa 14.12.2022
 • 7. bod Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 11/2020 zo dňa 22.10.2020, Trhový poriadok – Trhovisko Centrum
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 9/2020 zo dňa 2.9.2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v Meste Piešťany
 • 9. bod Návrh zmeny Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany za účelom prevádzkovania Mestského zimného štadióna a Mestskej Atletickej dráhy a technických sektorov
 • 10. bod Analýza možností rekonštrukcie verejného osvetlenia a zníženia energetickej náročnosti
 • 11. bod Informácia o riešení rozkopávok, opráv a rekonštrukcií miestnych ciest na území mesta Piešťany
 • 12. bod Štatút ZSS Domum
 • 13. bod Informačná správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Piešťany za rok 2022
 • 14. bod Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Mesta Piešťany na roky 2021 – 2027
 • 15. bod Analýza a stratégia odpadového hospodárstva na území mesta Piešťany
 • 16. bod Klimaticko-energeticky plán mesta - Mestsky majetok
 • 17. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2023
 • 18. bod Návrh na prevod akcií spoločnosti Prima banky Slovensko, a. s.
 • 19. bod Návrh na schválenie predaja nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom dome na Ul. Rázusova 1698/12 v Piešťanoch, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu, v LV č. 10400 pre obec a k.ú. Piešťany a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom zapísaných v LV č. 11112 pre obec a k.ú. Piešťany
 • 20. bod Návrh na zámenu pozemkov a návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi mestom Piešťany a Ing. Ladislavom Kusendom
 • 21. bod Návrh na prevod vlastníctva verejného osvetlenia pre mesto Piešťany od Juraja Dvorského, lokalita Heinolská
 • 22. bod Návrh na uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a McDonald´s Slovakia spol. s.r.o.
 • 23. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a.s. a spoločnosťou KURSALON s.r.o. a návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s.
 • 24. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a.s. a spoločnosťou ŠUBÍK, s.r.o.
 • 25. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a.s. a spoločnosťou SAD Reality, s.r.o.
 • 26. bod Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2022
 • 27. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany
 • 28. bod Členovia komisie
 • 29. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13