Piešťany MsR 19.06.2023

Zasadnutie ms. rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 17.04.2023 a dňa 27.04.2023
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany
 • 5. bod Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 10/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998 v znení neskorších noviel o záväznej časti Územného plánu sídelného útvaru (mesta) Piešťany (Zmena a doplnky č. 14)
 • 6. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťanyza rok 2022
 • 7. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2022
 • 8. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2022
 • 9. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2022 – Záverečný účet
 • 10. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2022
 • 11. bod Návrh na rozšírenie použitia prekleňovacieho úveru na zabezpečenie predfinancovania investičných akcií realizovaných zo spoločných programov SR a EÚ a zo ŠR SR
 • 12. bod Voľba prísediacich pre okresný súd, Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany
 • 13. bod Návrh na schválenie zmeny v osobe prenajímateľa z mesta Piešťany na Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v prípade nehnuteľnosti, ktorých správa prechádza na Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v nadväznosti na uzatvorenie Dodatku č. 2 ku Komisionárskej zmluve číslo : 1292108
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť rozvoja a telesnej kultúry a telovýchovy
 • 16. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s PRVÝ FUTBALOVÝ KLUB PIEŠŤANY, o.z.
 • 17. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Milošom Markom a Gabrielou Markovou
 • 18. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Občianskym združením SĹŇAVA PIEŠŤANY
 • 19. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • 20. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a.s. a spoločnosťou LiV - EPI, s.r.o.
 • 21. bod Návrh na zástupcu mesta Piešťany v právnickej osobe – personálna nominácia do orgánu
 • 22. bod Informácia o vydaní nového organizačného poriadku
 • 23. bod Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
 • 24. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13