Piešťany MsR 19.06.2023

Zasadnutie ms. rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 17.04.2023 a dňa 27.04.2023
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany
 • 5. bod Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 10/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998 v znení neskorších noviel o záväznej časti Územného plánu sídelného útvaru (mesta) Piešťany (Zmena a doplnky č. 14)
 • 6. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťanyza rok 2022
 • 7. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2022
 • 8. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2022
 • 9. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2022 – Záverečný účet
 • 10. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2022
 • 11. bod Návrh na rozšírenie použitia prekleňovacieho úveru na zabezpečenie predfinancovania investičných akcií realizovaných zo spoločných programov SR a EÚ a zo ŠR SR
 • 12. bod Voľba prísediacich pre okresný súd, Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany
 • 13. bod Návrh na schválenie zmeny v osobe prenajímateľa z mesta Piešťany na Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v prípade nehnuteľnosti, ktorých správa prechádza na Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v nadväznosti na uzatvorenie Dodatku č. 2 ku Komisionárskej zmluve číslo : 1292108
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť rozvoja a telesnej kultúry a telovýchovy
 • 16. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s PRVÝ FUTBALOVÝ KLUB PIEŠŤANY, o.z.
 • 17. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Milošom Markom a Gabrielou Markovou
 • 18. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Občianskym združením SĹŇAVA PIEŠŤANY
 • 19. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • 20. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a.s. a spoločnosťou LiV - EPI, s.r.o.
 • 21. bod Návrh na zástupcu mesta Piešťany v právnickej osobe – personálna nominácia do orgánu
 • 22. bod Informácia o vydaní nového organizačného poriadku
 • 23. bod Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
 • 24. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: