Piešťany MsR 04.12.2023

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 16.10.2023
 • 3. bod Návrh zápisu do Kroniky mesta Piešťany za rok 2022
 • 4. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č.15/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 19/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 8. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2024 výhľadom na roky 2025 a 2026
 • 9. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
 • 10. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
 • 11. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 a 2026
 • 12. bod Návrh na odmenu členov komisií pri mestskom zastupiteľstve za rok 2023
 • 13. bod Voľba člena komisie MsZ z radov verejnosti
 • 14. bod Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií
 • 15. bod Obnova športového areálu
 • 16. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13