Piešťany MsR (titulky) 17.06.2024

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 20.05.2024
 • 3. bod Návrh zápisu do Kroniky mesta Piešťany za rok 2023
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
 • 5. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2023
 • 6. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2023
 • 7. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2023
 • 8. bod Návrh na zmenu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2024
 • 9. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 – Záverečný účet
 • 10. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024
 • 11. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Dodatku č. 8 k nájomnej zmluve č. 995224 so spoločnosťou DRV HOLDING j. s. a.
 • 12. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s Ing. Jozefom Vavrom a Marcelou Vavrovou
 • 13. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • 14. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy so spoločnosťou Respect Slovakia, s. r. o
 • 15. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a vlastníkmi bytov v bytovom dome ul. A. Dubčeka 3534/2
 • 16. bod Návrh Zmeny Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany
 • 17. bod Súhlas Mesta Piešťany na realizáciu investičného zámeru a návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme č. 1562305 uzavretej medzi Mestom Piešťany a nájomcom Prvý futbalový klub Piešťany, o. z
 • 18. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme medzi Mestom Piešťany a nájomcom OZ Bábence
 • 19. bod Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, Základnej umeleckej škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 20. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2023
 • 21. bod Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie NFP a spolufinancovania Projektu „Mestský park Piešťany – rekonštrukcia Centrálna lúka“
 • 22. bod Návrh na čerpanie úveru z Environmentálneho fondu na „Rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Piešťany“ zameraný na energetickú efektívnosť
 • 23. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13