Piešťany MsZ (titulky) 25.04.2024

Zasadnutie mestského zastuúiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 01.02.2024
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 2/2024, ktorým sa mení VZN č. 15/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici v Piešťanoch
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany ć. 2/2009 o pamätihodnostiach v znení VZN mesta Piešťany č. 16/2013
 • 6. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme medzi Mestom Piešťany a nájomcom Občianske združenie Slovenské združenie 20
 • 7. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme medzi Mestom Piešťany a nájomcom Cinematik, s. r. o
 • 8. bod Návrh Zámeru Mesta Piešťany prenajať majetok vo vlastníctve mesta nájomcovi Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • 9. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre RNDr. Magdalénu Smoleňovú, lokalita Pod Párovcami
 • 10. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Porsche Smart Battery Shop, s. r. o.
 • 11. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany, Andrejom Valkom a manželkou Ing. Petrou Valkovou
 • 12. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany, Ing. Jozefom Madžom a Ing. Natáliou Urbanovou
 • 13. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku od predávajúceho Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š. p. pre Mesto Piešťany
 • 14. bod Návrh podmienok na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti stavby so súp. č. 1807 v lokalite Sad Andreja Kmeťa
 • 15. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2023
 • 16. bod Podnikateľský a finančný plán budovania pracovnej skupiny na svojpomocnú opravu dopravnej infraštruktúry
 • 17. bod Podnikateľský a finančný plán prevádzky Zimného štadióna
 • 18. bod Návrh Služieb mesta Piešťany na nájom nebytových priestorov – Predajne hokejového a športového vybavenia v priestoroch Zimného štadióna pre spoločnosť qnb s. r. o., IČO 53088921
 • 19. bod Návrh Služieb mesta Piešťany na nájom nebytových priestorov – Kaviarne – baru - v priestoroch Zimného štadióna pre spoločnosť qnb s. r. o., IČO 53088921
 • 20. bod Návrh Služieb mesta Piešťany na nájom pozemkov v lokalite Nálepkova, k. ú. Piešťany – Ondrej Samko „PERLA“ – kiosk
 • 21. bod Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti
 • 22. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • 23. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoje telesnej kultúry telovýchovy
 • 24. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
 • 25. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • 26. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti životného prostredia
 • 27. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2023
 • 28. bod Návrh Rozpočtového harmonogramu
 • 29. bod Plán znižovania bežných výdavkov, zvyšovania bežných príjmov a prehodnotenia plánovaných kapitálových výdavkov a ich krytia
 • 30. bod Informačná správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Piešťany za rok 2023
 • 31. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Winterova 1752/10 v Piešťanoch, formou obchodnej verejnej súťaže
 • 32. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Námestie slobody 1714/2 v Piešťanoch, formou obchodnej verejnej súťaže
 • 33. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch, formou obchodnej verejnej súťaže
 • 34. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Krajinská 2956/36 v Piešťanoch, formou obchodnej verejnej súťaže
 • 35. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. MsZ 2024
 • 36. bod Odvolanie člena komisie MsZ
 • 37. bod Voľba člena komisie MsZ
 • 38. bod Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany
 • 39. bod Rôzne
 • 40. bod Interpelácie poslancov
 • Zasadnutie ms. rady

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: