Piešťany, MsZ 30.06.2011

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov mesta /.../
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov mesta / Paráková - Hviezdoslavova ul./
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov mesta /.../
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov mesta /... poplatky za hrobové miesta /
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov mesta /
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov mesta / Baláž - Cena za pozemky pod garážami na Čkalovovej ul. /
 • 4. bod Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZUŠ, ŠK, ŠSZČ, CVČ a ŠJ
 • 5. bod Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh VZN mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach
 • 7. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Piešťany zo Základnej školy Holubyho na Materskú školu 8. mája
 • 8. bod Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany v správe Základnej školy Holubyho
 • 9. bod Vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2010
 • 10. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011
 • 11. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2010
 • 12. bod Vyhodnotenie rozpočtu SMP, p.o. Piešťany za rok 2010
 • 13. bod Nákup vysokozdvižnej plošiny z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti SMP, p.o. Piešťany
 • 14. bod Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-21-340/2009 medzi SMP, p.o. a GASTRO B.D.T., s.r.o. Sokolovce
 • 15. bod Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2-19-340/2011 medzi SMP, p.o. a Poľnohospodárskym družstvom Šalgovce
 • 16. bod Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2010 – záverečný účet
 • 17. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011
 • 18. bod Návrh na aktualizáciu Územného plánu mesta Piešťany – obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta po jeho preskúmaní
 • 18. bod Pokračovanie /1/
 • 18. bod Pokračovanie /2/
 • 18. bod Pokračovanie /3/
 • 18. bod Pokračovanie /4/
 • 19. bod Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Piešťany
 • 20. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v kat. úz. Piešťany pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
 • 21. bod Návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (zimný štadión)
 • 22. bod Návrh Dodatkov zriaďovacích listín základných škôl a návrh Zmeny a doplnenia Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany p.o.
 • 23. bod Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Szilárd Németh – REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX, v lokalite Winterova ulica
 • 24. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Piešťany v lokalite predstaničný priestor, pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
 • 26. bod Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod vstavanými garážami lokalita Čkalovova ulica
 • 27 a 28. bod Návrh na zrušenie uznesenia MsZ - verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností lokalita Trajan a Nálepkova ulica
 • 29. bod Návrh na zrušenie uznesení MsZ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Bodona
 • 30. bod Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune hrádze,
 • 31. bod Návrh platu primátora mesta Piešťany
 • 31. bod Pokračovanie
 • 32, 33, 34. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol ÚHK ku dňu 5. zasadnutia MsZ r. 2011 atď...
 • 35. bod Rôzne / M. Cifra končí v komisii pre šort/
 • 36. bod Interpelácie / Malík - fontána pred kinom/
 • 36. bod Interpelácie / Brna - výmena potrubia /
 • 36. bod Interpelácie / Máček - vybudovanie čiernej stavby - umyvárky spol. Tanker /
 • 36. bod Interpelácie / Beňová - chodníky na cintoríne na Žilinskej /
 • 36. bod Interpelácie / Dubovský - WC na Nálepkovej .../
 • 36. bod Interpelácie / Beňačka - Výstavba mostu na Juhu /
 • 36. bod Interpelácie / Chudý - psíčkari ...
 • 36. bod Interpelácie / Ranostaj - výstavba na Čkalovovej /

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: