Piešťany MsZ 12.12.2019

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Informácie o plnení uznesení
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov
 • 4. bod 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republik
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnom poplatku za rozvoj
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľsk
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č..../2019 o odpadoch
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
 • 11. bod Návrh na schválenie nájmu pozemku - parcely reg. C, parc. č. 3836/2, zapísaného v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany v LV č. 4, pre obec a k. ú. Piešťany a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Bytovým podnikom Pieš
 • 12. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
 • 13. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 -2022
 • 14. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
 • 15. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022
 • 16. bod Návrh na prijatie preklenovacieho úveru
 • 17. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019
 • 18. bod Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany
 • 19. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Ing. Imrichom Gálom, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany
 • 20. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MUDr. Dušanom Smolkom, lokalita Slnečná Piešťany
 • 21. bod Návrh na nájom nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová
 • 22. bod Obchodná verejná súťaž na nájom prvkov hnuteľného majetku Výhradného informačného systému Mesta Piešťany
 • 23. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 0840805 medzi Mestom Piešťany a INFO PLAGÁT, s. r. o., lokalita Winterova Piešťany
 • 24. bod Návrh na doplnenie a opravu Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 115/2019 zo dňa 26.9.2019.
 • 25. bod Návrh na zástupcu Mesta Piešťany v právnickej osobe – personálna nominácia do orgánu
 • 26. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2020
 • 27. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8.zasadnutia MsZ r. 2019
 • 28. bod Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020
 • 29. bod Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
 • 30. bod Rôzne
 • 31. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13