Piešťany MsZ 10.12.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 22.10.2020
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o zrušení Výdajnej školskej jedálne, Vajanského 35, Piešťany ako súčasti Základnej školy,Brezová19, Piešťany a zriadení Výdajnej školskej jedálne, Vajanského 35, Piešťany ako súčasti Základnej šk
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 7. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 • 8. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 • 9. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 • 10. bod Návrh Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
 • 11. až 16 bod Hlasovania o stiahnutí materiálov
 • 17. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2020
 • 18. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6.zasadnutia MsZ r. 2020
 • 19. bod Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na rok 2021
 • 20. bod Návrh na členstvo Mesta Piešťany v Únii miest Slovenska
 • 21. bod Rôzne
 • 22. bod Interpelácie poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13