Piešťany MsZ 21.05.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia, overovatelia, návrhová komisia
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 18.03.2021
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou stavieb verejnoprospešnej infraštruktúry a stavbou „Polyfunkčný projekt Piešťany“, lokalita Bratislavská a Broskyňová
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh na zmenu a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície mesta Piešťany, číslo interného predpisu 8/2020
 • 7. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2020
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 2/2015 zo dňa 27.03.2015 v znení VZN č. 5/2020 zo dňa 25.06.2020
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 3/2021 o odpadoch
 • 10. bod Parkové poriadky - Mestský park Piešťany, Pažitský park Piešťany, Teplický park Piešťany
 • 11. bod Petícia proti výrubu stromov na Štúrovej ulici v Piešťanoch
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky
 • 13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti sociálnej a zdravotníckej
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť podpory rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy
 • 16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja
 • 17. bod Návrh na poskytnutie dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania
 • 18. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
 • 19. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na Winterovej ul. 1752/10 v Piešťanoch
 • 20. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na Kukučínovej ul. 1684/20-22 v Piešťanoch
 • 21. bod Návrh na zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti Služby mesta Piešťany
 • 22. bod Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany
 • 23. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: : Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica.
 • 24. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2020
 • 25. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
 • 26. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou „Bytový dom Záhradky“, lokalita Brigádnická, Piešťany
 • 27. bod Návrh na doplnenie Uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 34/2019 zo dňa 11.4.2019
 • 28. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2021
 • 30. bod Rôzne
 • 31. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13