Piešťany MsZ 30.09.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 08.07.2021 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 202
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4.zasadnutia MsZ r. 2021
 • 5. bod Odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie MsKS
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany č. ..../2021 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov v meste Piešťany
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o obmedzujúcich opatreniach požívania alkoholických nápojov na určitých verejne prístupných miestach
 • 10. bod Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 12 Územného plánu mesta Piešťany
 • 11. bod Petícia proti výrubu stromov v lokalite Malá Vrbina a realizácii cesty Broskyňová (Bratislavská – Broskyňová – Komenského Ulica)
 • 12. bod Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany
 • 13. bod Návrh na poskytnutie dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky II. kolo
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy II. kolo
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti a zdravotníckej II. kolo
 • 16. bod Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021
 • 17. bod Monitorovacia správa Programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2021
 • 18. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
 • 19. bod Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany
 • 20. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany
 • 21. bod Návrh na prevod pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany pre kupujúcich: Ing. Milan Vančo, Daniela Vančová, Matúš Vančo a Richard Vančo, lokalita: ul. Ivana Stodolu
 • 22. bod Návrh na nájom pozemku pod garážou pre Mareka Bondru, lokalita Nábrežie Ivana Krasku
 • 23. bod Návrh na nájom pozemku pod garážou pre Mária Ďuríška, lokalita Nábrežie Ivana Krasku
 • 24. bod Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova ul., Piešťany pre Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
 • 25. bod Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 15/2021 zo dňa 18.03.2021
 • 26. bod Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia Dopravná ulica v Piešťanoch“
 • 27. bod Návrh na určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta ako nadbytočného, lokalita Bodona
 • 28. bod Návrh na určenie sobášnej miestnosti
 • 29. bod Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Piešťany podľa čl. IX ods.6 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
 • 30. bod Rôzne
 • 31. bod Interpelácie poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13