Piešťany MsZ 22.09.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia určenie overovateľov určenie zapisovateľov zápisnice voľba návrhovej komisie
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 23.06.2022, 28.06.2022, 27.07.2022 a plnenie uznesení za obdobie január – júl 2022
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 7/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ulici v Piešťanoch
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy
 • 7. bod Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 13 Územného plánu mesta Piešťany
 • 8. bod Návrh na zrušenie uznesenia MsZ mesta Piešťany č.48/2021 z 20.06.2021
 • 9. bod Návrh na zrušenie uznesenia MsZ mesta Piešťany č.92/2022 z 23.06.2022
 • 10. bod Monitorovacia správa Programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2022
 • 11. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022
 • 12. bod Návrh majetkového vysporiadania podchodu pod železničnou traťou a súvisiacej infraštruktúry
 • 13. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Mgr. Slavomírom Kňazovickým s manž. Zdenou, lokalita Priemyselná ulica Piešťany
 • 14. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a spol. NEXA, s. r. o, lokalita Priemyselná ulica Piešťany
 • 15. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a spol. KLM Retail PN II a. s., lokalita Vrbovská cesta Piešťany
 • 16. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 2501607 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Prvým futbalovým klubom Piešťany, a. s
 • 17. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Viliama Vavra, lokalita Kuzmányho Piešťany
 • 18. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Igora Gaboviča a manželku Ivetu Gabovičovú, lokalita Winterova Piešťany
 • 19. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a MG solutions, s. r. o.
 • 20. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s. (stavba Nové mesto nad Váhom – Piešťany – VNK)
 • 21. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s. (stavba Nové mesto nad Váhom – Piešťany – VNK)
 • 22. bod Návrh majetkového vysporiadania inžinierskej stavby Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a .s .
 • 23. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru medzi Mestom Piešťany a Spoločným úradom Trebatice, lokalita Kukučínova ul. Piešťany
 • 24. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru medzi Mestom Piešťany a Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti DODS, lokalita Kukučínova ul. Piešťany
 • 25. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Petrou Michalkovou, lokalita Vodárenská Piešťany
 • 26. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7.zasadnutia MsZ r. 2022
 • 27. bod Rôzne + Interpelácie poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13