Piešťany MsZ 01.02.2024

Zasadnutie mestského zastuúiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
 • 3. bod Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany k výkonu sobášiaceho
 • 4. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 14. decembra 2023, dňa 28.12.2023 a plnenie uznesení za obdobie január – december 2023
 • 5. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 • 6. bod Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany
 • 7. bod Správa o preskúmaní Územnoplánovacej dokumentácie mesta Piešťany – Návrh na aktualizáciu Územného plánu mesta Piešťany
 • Slovo pre protestujúcich
 • 8. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Robertom Kopányim a manželkou Júliou
 • 9. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Bc. Lukáša Brunovského, lokalita Detvianska ul.
 • 10. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rezort Piešťany
 • 11. bod Areál Lodenica – návrh špecifikácie všeobecne prospešných služieb
 • 12. bod Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do Rady školy pri Základnej škole, Brezová 19, Piešťany a Rady školy pri Materskej škole, Ružová 2, Piešťany
 • 13. bod Návrh na zmenu zástupcov mesta Piešťany v právnických osobách – personálna nominácia do orgánov
 • 14. bod Voľba člena komisie MsZ
 • 15. bod Voľba člena komisie MsZ
 • 16. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra Mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2024
 • 17. bod Záznam o výsledku ukončenej kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta Piešťany, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur
 • 18. bod Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany za rok 2023
 • 19. bod Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany
 • 20. bod Informácia o plnení Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti
 • 21. bod Úprava štatútu Komisií MsZ Piešťany, lehoty na predkladanie materiálov
 • 22. bod Rôzne
 • 23. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13