Piešťny MsZ 28.09.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 16.08.2023 plnenie uznesení za obdobie január – jún 2023
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Areál Lodenica – správa areálu a vybudovanie všeobecne prospešných služieb
 • 5. bod Návrh na zástupcu Mesta Piešťany v právnickej osobe - personálna nominácia do orgánu
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 14/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v znení VZN č. 2/2023 a VZN č. 9/2023
 • 7. bod Návrh VZN mesta Piešťany č. 15/2023, ktorým sa mení VZN č. 13/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
 • 8. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
 • 9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
 • 10. bod Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • 12. bod Návrh na zmenu rozpočtu Základnej školy Brezová 19, Piešťany na rok 2023
 • 13. bod Návrh na schválenie výsledku ponukového konania na predaj nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom dome na ul. Rázusova 1698/12 v Piešťanoch, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu k pozemkom zapísaných v LV č. 10400 pre obec a k. ú Piešťany a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom zapísaných v LV č. 11112 pre obec a k. ú. Piešťany
 • 14. bod Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany
 • 15. bod Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2023
 • 16. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2023
 • 17. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Róbertom Ferancom
 • 18. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a spoločnosťou SK 1 Logimac s. r. o.
 • 19. bod Informácia o stave riešenia odkúpenia areálu Lodenice
 • 20. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2023
 • 21. bod Rôzne
 • 22. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13