Podunajské Biskupice MiZ 20.12.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 27.09.2022 a dňa 28.11.2022.
 • 3. bod Návrh – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice na I. polrok 2023.
 • 4. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2022.
 • 5. bod Návrh zámeru nájmu nebytových priestorov v ZŠ Vetvárska 7, 821 06 Bratislava o výmere 63, 95 m 2 v k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 6. bod Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva na rok 2023.
 • 7. bod Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice na rok 2023.
 • 8. bod Informačná správa o doméne.
 • 9. bod Informatívna správa o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl podľa stavu k 15. 09. 2022.
 • 10. bod Interpelácie poslancov.
 • 11. bod Rôzne + Vystúpenie občana + Záver
 • Komplet

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13