Podunajské Biskupice MiZ 14.02.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

 • 1. bod Otvorenie
 • 2. bod Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 20.12.2022
 • 3. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 • 4. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2022
 • 5. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2023-2025
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2023, Mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách.
 • 7. bod Návrh 1. Voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice z radov odbornej verejnosti. 2. Voľba podpredsedov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice 3. Voľba člena Bytovej komisie podľa VZN č. 6/2021.
 • 8. bod Návrh zámeru nájmu časti pozemkov registra „C“: parc. č. 5478/23 o výmere 2,68 m2 na Korytnickej ul., parc. č. 5543/1 o výmere 4,38 m2 na trhovisku Latorická – Hronská ul. a parc. č . 5407/7 o výmere 4,38 m2 na trhovisku Bieloruská – Hradská ul. na dobu určitú – dva roky od podpísania nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR
 • 9. bod Návrh predĺženia doby nájmu nebytových priestorov – Súkromná stredná odborná škola Gastroškola v priestoroch ZŠ Bieloruská, na dobu určitú od 01.08.2023 do 31.07.2028v prospech: Gastroškola s. r. o, IČO: 46 482 601, Ipeľská 7, 821 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 10. bod Návrh na predlženie nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5607/2 pod reklamným zariadením umiestneným na oplotení Materskej školy Linzbothova 18 elokovaného pracoviska na Dudvážskej ul. č. 4, na dobu určitú - 2 roky od podpísania dodatku k nájomnej zmluve v prospech spoločnosti NUBIUM, spol. s r.o., IČO: 47 545 674, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
 • 11. bod Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 6070/3 – ostatná plocha o výmere 211 m2 na Pasienkovej ul. na dobu určitú - 5 rokov od podpísania nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Alžbeta Szabová, Lipského 1, 841 01 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 12. bod Návrh prechodu nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 5590/55 o výmere 16 m2 pod garážou na Dudvážskej ul. na dobu určitú do 29.05.2046 v k. ú. Podunajské Biskupice v prospech: Vladimír Peťura a Marcela Peťurová, rod.Fodorová, obaja bytom Jadrova
 • 13. bod Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5478/29 o výmere 24 m2 pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku „Espresso SPEEDY“ na Korytnickej ul. 3/a, na dobu určitú t. j. od 01.04.2023 do 31.10.2023 v prospech prevádzkovateľa: Milan Baláž – M.B.I., IČO: 36 908 266, Korytnická 5162/1, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 14. bod Návrh prechodu nájmu pozemkov registra „C“ v správe mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve súkromných osôb: pod garážami na ul.: Dudvážska (LV č. 1395), Korytnická (LV č. 1395), Vetvárska (LV č. 1), Priekopnícka (LV č. 1395), pod záhradnými chatkami na ul.: Popradská (LV č. 1), Pšeničná (LV č. 1), Pasienková (LV č. 1395), Pri trati (LV č. 1), Šamorínska (ZO Radosť, LV č. 1395), ul. Svornosti (ZO Radosť, LV č. 1395), pod rodinnými domami a priľahlými pozemkami, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou, predzáhradky na ul.: Komárovská (LV č. 1), Závodná (LV č. 1395), Požiarnická (LV č. 1), Pri trati (LV č. 1), Devätinová (LV č. 1) Petöfiho (LV č. 1), Trojičné nám. (LV č. 1395), Žiacka (LV č. 4752), Padlých hrdinov (LV č. 1), Kovová (LV č. 1395), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
 • 15. bod Návrh na predaj pozemkov parc. č. 2271/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m² a parc. č. 2271/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m² v k.ú. Podunajské Biskupice, Ernestovi Kirthovi, bytom Požiarnicka 6, 821 06 Bratislava v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
 • 16. bod Návrh Plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2023.
 • 17. bod Návrh Plánu činnosti Miestnej knižnice na rok 2023
 • 18. bod Návrh na predľženie činnosti úradu
 • 18a. bod Informačný materiál na odkúpenie nehnuteľnosti k.ú. Podunaj.Biskupice
 • 19. bod Interpelácie poslancov
 • 20. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13