Podunajské Biskupice MiZ 26.09.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

 • 1. bod Program (znížená kvalita zvuku)
 • 2. bod Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 27.06.2023 (znížená kvalita zvuku)
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2023 Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 27.06.2023 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice (znížená kvalita zvuku)
 • 4. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a mestskými časťami
 • 5. bod Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. Triedy na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na zimné obdobie 2023/2024
 • 6. bod Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2023
 • 7. bod Návrh Memorandum o spolupráci
 • 8. bod Prevádzkový poriadok Domu Kultúry VETVÁR
 • 9. bod Návrh Zmeny obchodného mena spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
 • 10. bod Návrh Schválenie audítora obchodnej spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
 • 11. bod Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2023
 • 12. bod Návrh nájmu nebytových priestorov – Stredná škola informačných technológií a umelej inteligencie- Skyro v priestoroch ZŠ Biskupická 21, na dobu 15 rokov v prospech: Skyro, n.o., IČO: 53378385, Palackého 14, 81102 Bratislava ako prípad prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 13. bod Návrh zámeru nájmu časti pozemkov parciel reg. „C“ s parc. č. 5478/23 o výmere 2,68m2 na Korytnickej ul., s parc. č. 5543/1 o výmere 4,38m2 na trhovisku Latorická – Hronská ul. a s parc. č. 5407/7 o výmere 4,38m2 na trhovisku Bieloruská – Hradská ul. na dobu určitú dvoch (2) rokov od účinnosti uzatvorenej nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) v zmysle §9a ods. 1 písm. a) v spojení s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • 14. bod Návrh nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 5543/1 o výmere 26 m2 na trhovisku Latorická za účelom zriadenia exteriérového sedenia v nadväznosti na prevádzku „ELITE Pizzeria-Kebab“ na dobu určitú na 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v prospech prevádzkovateľa: ELITE Pizzeria-Kebab s.r.o., IČO: 51 968 215, Obchodná 66/A, 811 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 15. bod Návrh zámeru nájmu časti pozemku registra „C“: parc. č. 544/3 o výmere 5m2 na Linzbothovej ulici na dobu určitú – dva roky od podpísania nájomnej zmluvy v k. ú. Podunajské Biskupice formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 16. bod Zrušenie uznesenia č. 81/2022-2026 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice zo dňa 27.06.2023
 • 17. bod Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb
 • 18. bod Nákup kosiacej techniky
 • 19. bod Nákup obytno–technických kontajnerov
 • 20. bod Interpelácie poslancov + Rôzne
 • Slovo pre verejnosť
 • Komplet

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13