Rača MiZ 15.11.2022

Usatnovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva (body:1-6, sľuby poslancov a starostu)
 • 7. bod Schválenie programu
 • 8. bod Voľba návrhovej a volebnej komisie
 • 9. bod Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch
 • 10. bod Návrh na zriadenie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva, návrh na schválenie členov stálych komisií, voľba predsedov stálych komisií
 • 11. bod Návrh na zriadenie zákonnej komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy
 • 12. bod Návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača
 • 13. bod Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady
 • 14. bod Návrh na určenie sobášiacich poslancov
 • 15. bod Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Rača v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 • 17. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rača
 • 18. bod Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022
 • 19. bod Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie
 • 20. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: