Rača MiZ 15.12.2020

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača (15.12.2020)

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača
 • 2. bod Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
 • 3. bod Informácia o plnení uznesení
 • 4. bod Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 7/2020
 • 5. bod ávrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018 a
 • 6. bod ávrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018 a
 • 7. bod Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Základnej školy, Tbiliská 4
 • 8. bod Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o podmienkach poskytovania dotácií právn
 • 9. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 286/29/09/20/P
 • 10. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Peknej ceste 9,11 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Rodinné centrum Ráčik)
 • 11. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Renáta Pörsöková – RENI
 • 12. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Women´s Health s. r. o.
 • 13. bod Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3, 6, v k.ú. Rač
 • 14. bod Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/3 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 15. bod Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/4 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 16. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 903 v suteréne bytového domu na ul. Pekná cesta 3,5, Bratislava-Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 17. bod Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, k.ú. Rača v stave C KN časti pozemkov parc. č. 891/305 a 891/306, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o ma
 • 18. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača
 • 19. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2020
 • 20. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020
 • 21. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023 a Stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 2022-2023
 • 22. bod Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2021
 • 23. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis
 • 24. bod Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o priestory bývalej kotolne v základnej škole Plickova ul. č. 9, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
 • 25a. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 132/05/11/19/P
 • 25. bod Vystúpenie občanov
 • 26. bod Návrh na predĺženie platnosti PHSR mestskej časti Bratislava-Rača
 • 27. bod Návrh plánu sobášnych dní v roku 2020 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača
 • 28. bod Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti
 • 29. bod Petícia za odstránenie osadenia dopravného značenia zákaz zastavenia pred domami na Karpatskom námestí 27 až 29
 • 30. bod Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2018 až I. polrok 2020
 • 31. bod Správa o výsledku kontroly výdavkov mestskej časti Bratislava-Rača vynaložených v súvislosti s uskutočnením akcie Vinobranie 2019
 • 32. bod Správa o výsledku kontroly hospodárenia Dobrovoľného hasičského zboru riadeného mestskou časťou Bratislava-Rača
 • 33. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021
 • 34. bod Informácia o vybavení interpelácií
 • 35. bod Interpelácie
 • 36. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13