Rača MiZ 09.02.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 3. bod Informácia o plnení uznesení
 • 4. bod Informácia o stave bezpečnosti za rok 2020
 • 5. bod Informácia o činnosti DHZO za rok 2020
 • 6. bod Návrh na presunutie termínu odovzdávania ocenenia Račianske srdce za rok 2020
 • 7. bod Návrh na schválenie odpustenia nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za obdobie sťaženého užívania počas 2. vlny pandémie (október – december 2020) tým žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle prijímaných opatre
 • 8. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Fondu na podporu športu
 • 9. bod Návrh na prenájom na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 a 18/2 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 10. bod Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí a stavby na časti pozemku registra E KN parc. č. 2136 v k.ú. Rača na novovzniknutých parcelách registra C KN č. 1019/25, 1019/26, v k.ú. Rač
 • 11. bod Informácia o zmene v organizačnej štruktúre
 • 12. bod Informácia o investičnom zámere – športovo rekreačnom areáli Slalomka
 • 13. bod Správa o výsledku z kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Rača
 • 14. bod Správa o činnosti miestnej kontrolórky za rok 2020
 • 15. bod Informácia o vybavení interpelácií
 • 16. bod Interpelácie a Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13