Rača MiZ 30.03.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

>

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 3. bod Informácia o plnení uznesení;
 • 4. bod Správa o bezpečnosti za rok 2020 - informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača
 • 4a. bod Návrh dodatku k rokovaciemu poriadku
 • 5. a 6. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Rača č. 13/2020 z 15.12.2020 + 6ávrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 335/09/02/21/P
 • 7. bod Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 307/15/12/20/P
 • 8. bod Návrh na prenájom NP na Dopravnej ul. č. 57 ako prípad hodný OZ (Mgr. Marek Tunega)
 • 9. bod Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (Date 22 s. r. o.)
 • 10. bod Návrh na zmenu nájomcu v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (MUDr. Jana Garaiová);
 • 11. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2020;
 • 12. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021;
 • 13. bod Návrh stanoviska MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN HM SR Bratislavy k ochranným pásmam pohrebísk na území HM SR Bratislavy;
 • 15. bod Návrh na prijatie zámeru prevzatia do užívania časti areálu Letného kúpaliska Rača, Knižková dolina; + 15- Voľba člena Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača;
 • 16. bod Petícia s názvom – Hasičská zbrojnica len pre hasičov DHZ/DHZO Bratislava-Rača
 • 17. bod Informácie o vybavení interpelácií
 • 18. a 19. bod Interpelácie a Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13