Rača MiZ 28.09.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. bod Otvorenie, program, Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Poslanecký návrh štatútu ocenenia : Račianske srdce
 • 5. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava)
 • 6. bod Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (MediMotion s. r. o.)
 • 7. bod Návrh na prenájom časti pozemku na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (SALVUS s.r.o.)
 • 8. bod Návrh na prenájom NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (SALUS DENTAL, s. r. o.)
 • 9. bod Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, k.ú. Rača, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku reg. C KN parc. č. 17332/75 o veľkosti 1/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
 • 10. bod Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 • 11. bod Návrh VZN o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území MČ
 • 12. bod Návrh VZN o ochrane nefajčiarov
 • 13. bod Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území MČ
 • 14. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021
 • 15. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
 • 16. bod Poslanecký návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
 • 17. bod Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača
 • 18. bod Správa o výsledku kontroly platných a účinných Zmlúv o nájme nebytových priestorov v mestskej časti Bratislava-Rača s dôrazom na ich využívanie
 • 19. bod Informácia o vybavení interpelácií
 • 20. bod Interpelácie
 • 21. bod Rôzne
 • 22. bod Slovo pre verejnosť

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13