Rajec MsZ 27.02.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Žiadosť o prevod vlastníctva pozemkov pod garážami na ul. Športovej
 • 3. bod Žiadosť o nájom nebytového priestoru č. 9-22 v budove polikliniky s.č. 200 na ul. Hollého
 • 4. bod Žiadosť o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov formou zámeny
 • 5. bod Zrušenie uznesenia č. 101/2008
 • 6. bod Nájomný bytový dom 33 b.j. na ul. Hollého 179 – kúpna zmluva, záložné zmluvy
 • 7. bod Zriadenie práva prechodu, prejazdu a práva uloženie podzemného vedenia na pozemku KNC parcela č. 1103/4
 • 8. bod Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“, zabezpečenie spolufinancovania projektu
 • 9. bod Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec
 • 10. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 11. bod Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
 • 12. bod Určenie počtu členov do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ a delegovanie členov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ
 • 13. bod Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
 • 14. bod Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2020
 • 15. bod Návrh Zásad a financovania Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec
 • 16. bod Dodatok č. 1 k Smernici určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku v Meste Rajec
 • 17. bod Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019
 • 18. bod Prehľad plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec
 • 19. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta Rajec o kontrolnej činnosti za rok 2019
 • 20. bod Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 12.12.2019 do 27.2.2020
 • 21. bod Vyhodnotenie interpelácií z 12.12.2019
 • 22. a 23. bod Interpelácie + Diskusia
 • 24. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
09.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13