Rajec MsZ 13.08.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 • 2. bod LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja - schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene pri stavbe plynovej prípojky spoločnosti – 2. kolo
 • 3. bod KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho - kúpa pozemku za predajňou
 • 4. bod Gašpárek - výpožička pozemku pri Športovej hale
 • 5. bod Macko Jakub - kúpa pozemkov pri radových garážach na Športovej ulici
 • 6. bod Kudlová Helena – odpredaj spoluvlastníckeho podielu v budove Polikliniky v Rajci
 • 7. bod Smiešková Anna, MUDr. – kúpa nebytových priestorov v budove Polikliniky v Rajci
 • 8. bod Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici
 • 9. bod BD Hollého č. 179 - predaj elektrickej NN prípojky - pokračovanie v uznesení MZ č. 43/2020
 • 10. bod Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie
 • 11. bod Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
 • 12. bod Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2019:
 • 13. bod Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
 • 14. bod Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 • 15. bod Prerokovanie monitorovacej správy o plnení rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2020
 • 16. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 21/2020
 • 17. bod Neprerokovaný (Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení 18. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec)
 • 18. bod Prehľad plnenia uznesení
 • 19. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 14.mája 2020 do 13.augusta 2020
 • 20. a 21. bod Interpelácie poslancov a diskusia
 • 22. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
09.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13