Rajec MsZ 28.09.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
 • 3. bod Žiadosť o ukončenie nájmu pozemku pod garáž KNC parcela č. 2156/52 na sídlisku Juh a uzavretie nového nájomného vzťahu
 • 4. bod Usporiadanie užívacích práv k pozemkom – Daniel Gašpárek
 • 5. bod Kúpa nebytových priestorov v budove s.č. 150 – Poliklinika Rajec
 • 6. bod Žiadosť o nájom pozemkov pod garážou č. 9 na sídlisku Juh
 • 7. bod Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zaťažujúceho parcely v k.ú. Rajec – KNC č. 2124/18, KNC č. 2124/409, KNC č. 2142/9 a KNE č. 7119
 • 8. bod Nájom pozemku na miestnom cintoríne o výmere 1 m2 pre osadenie samoobslužného predajného automatu na náplne do kahancov
 • 9. bod Kúpa pozemku KNC parcela č. 2124/370 alternatívne časti pozemku KNC parcela č. 3737/1 na ul. Hollého
 • 10. bod Žiadosť o poskytnutie NFP : Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie
 • 11. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 12. bod Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 • 13. bod Delegovanie člena za zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ
 • 14. bod Založenie mestského podniku Technické služby mesta Rajec, s.r.o.
 • 15. bod Návrh zmeny zapisovateľa Komisie pre školstvo, kultúru a šport
 • 16. bod Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 • 17. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 13.augusta 2020 do 28.septembra 2020
 • 18. bod Interpelácie
 • 19. bod Diskusia
 • 20. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec --> -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13