Rajec MsZ 03.12.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu rokovania
 • 2. bod Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
 • 3. bod Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
 • 4. bod Návrh VZN č. 5/2020 – Trhový poriadok
 • 5. bod Návrh VZN č. 6/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 • 6. bod Návrh VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
 • 7. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 8. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 38/2020
 • 9. bod Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2020 – RO č. 38/2020 Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2021 – 2023 Odborné stanovisko hl. kontrolórky m
 • 10. bod Žiadosť o nájom pozemkov pod garážou č. 9 na sídlisku Juh
 • 11. bod Žiadosť o odkúpenie časti pozemku za obchodnou prevádzkou č. 23, nachádzajúcou sa na Námestí SNP – opätovná žiadosť
 • 12. bod Kúpa časti pozemku KNE parcela č. 7106 na ul. Nádražnej z dôvodu zabezpečenia zámeru opravy strechy domu, nadstavby domu, prístupu do garáže
 • 13. bod Kúpa časti pozemkov KNC parcela č. 1393/2 a parcela č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa
 • 14. bod Kúpa pozemkov KNC parcela č. 1571/7, 1571/8, 1571/9 k.ú. Rajecká Lesná pod prístupovou cestou k plynovej regulačnej stanici s ochranným pásmom a zriadenie vecného bremena pre VTL prípojku plynu v k.ú. Rajecká Lesná a k.ú. Rajec na základe podpísan
 • 15. bod Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela č. KNC 1821/1
 • 16. bod Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome do nájmu
 • 17. bod Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Rajec na roky 2020 – 2030
 • 18. bod Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015 – 2020 na nové obdobie 2020 – 2023
 • 19. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2021
 • 20. bod Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 • 21. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 28. septembra 2020 do 03.decembra 2020
 • 22. bod Interpelácie
 • 23. bod Diskusia
 • 24. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13