Rajec MsZ 25.03.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 • 2. bod Kúpa časti pozemkov KNC p.č. 1393/2 a p.č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa
 • 3. bod Prenechanie nebytového priestoru - kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
 • 4. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 5. bod Účtovná závierka a výsledok hospodárenia Domova vďaky k 31.12.2020
 • 6. bod Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2020
 • 7. bod Záverečné správy a návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
 • 8. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 12/2021 Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 - RO č. 12/2021
 • 9. bod Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
 • 10. bod Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným - Technické služby mesta Rajec, s. r. o.
 • 11. bod Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 • 12. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 03. decembra 2020 do 25. marca 2021
 • 13. a 14. bod Interpelácie a Diskusia
 • 14. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13