Rajec MsZ 25.03.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 • 2. bod Kúpa časti pozemkov KNC p.č. 1393/2 a p.č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa
 • 3. bod Prenechanie nebytového priestoru - kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
 • 4. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 5. bod Účtovná závierka a výsledok hospodárenia Domova vďaky k 31.12.2020
 • 6. bod Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2020
 • 7. bod Záverečné správy a návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
 • 8. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 12/2021 Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 - RO č. 12/2021
 • 9. bod Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
 • 10. bod Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným - Technické služby mesta Rajec, s. r. o.
 • 11. bod Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 • 12. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 03. decembra 2020 do 25. marca 2021
 • 13. a 14. bod Interpelácie a Diskusia
 • 14. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: