Rajec MsZ 29.04.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 • 2. bod Kúpa pozemku KNC parcela č. 1254/7, parcela č. 1254/8 na Športovej ulici, užívaného ako predzáhradka rodinného domu
 • 3. bod Prenechanie nebytových priestorov na ul. Sama Chalupku do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže
 • 4. bod Návrh na vyradenie majetku nad 3 500,00 €
 • 5. bod Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
 • 6. bod Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2020
 • 7. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 14 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2021 – RO č. 14/2021.
 • 8. bod Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 • 9. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 25. marca 2021 do 29. apríla 2021
 • 10. bod Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Rajec za I.Q 2021
 • 11. bod Interpelácie 12. Diskusia
 • 13. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: