Rajec MsZ 24.06.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 • 2. bod Kúpa pozemku KNC parcela č. 1254/7, parcela č. 1254/8 na Športovej ulici, užívaného ako predzáhradka rodinného domu
 • 3. bod Prenechanie nebytových priestorov na ul. Sama Chalupku do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže Pokračovanie v plnení Uznesenia MZ č. 35/2021 zo dňa 29.04.2021
 • 4. bod Návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec
 • 5. bod Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu : Vodozádržné opatrenie v meste Rajec
 • 6. bod Personálne otázky – vyhodnotenie činnosti náčelníka MsP Rajec
 • 7. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 8. bod Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 • 9. bod Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z darov účelovo určených pre Domov vďaky
 • 10. bod Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. Rajec Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 46/221 zo dňa 26.05.2021
 • 11. bod Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
 • 12. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021
 • 13. bod Správa o vykonaných kontrolách
 • 14. bod Interpelácie
 • 15. bod Rôzne, Diskusia

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
23.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
23.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Prezentácia

Trenčiansky hrad

 
24.09.2021 | 18:00 SR PRIAMY PRENOS
Slovak Press foto Odovzdávanie ocenení

Odovzdávanie ocenení

 
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
28.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
30.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: