Rajec MsZ 23.09.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, program
 • 2. bod Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021
 • 3. bod Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena zaťažujúceho parcely v k.ú. Rajec KNC č. 2124/18, KNC č. 2124/409, KNC č. 2142/9 a KNE č. 7119
 • 4. bod Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena zaťažujúceho parcely v k.ú. Rajec KNC č. 914/3 a KNE č. 7087/1
 • 5. bod Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena zaťažujúceho parcelu v k.ú. Rajec KNC č. 1411/3
 • 6. bod Odkúpenie pozemkov v k.ú. Rajec, parciel KNC č. 2150/11 a 2148/9
 • 7. bod Odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNC č. 2148/8
 • 8. bod Odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1822/17
 • 9. bod Verejná obchodná súťaž – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1104/72 Pokračovanie v plnení uznesenia MZ v Rajci č. 70/2020 zo dňa 13.8.2020
 • 10. bod Predbežný súhlas na vybudovanie verejne prístupných nabíjacích staníc a na prenájom parkovacích miest
 • 11. bod Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
 • 12. bod Fabana Ján - predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNE č. 3731
 • 13. bod Baránková Elena - predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNE č. 3731 Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 29/2021 zo dňa 25.3.2021
 • 14. bod Prenechanie nebytových priestorov v budove MsÚ v Rajci do nájmu
 • 15. bod Návrh VZN č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 • 16. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 17. bod Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 • 18. bod Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z darov účelovo určených pre Domov vďaky
 • 19. bod Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2021
 • 20. bod Správa náčelníka MsP o činnosti MsP za obdobie január – august 2021
 • 21. bod Prihláška Mesta Rajec za člena Únie miest Slovenska
 • 22. bod Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
 • 23. bod Správa o vykonanej kontrole č. 3
 • 24. bod Interpelácie
 • 25. bod Diskusia, Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13