Rajec MsZ 15.12.2022

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Nájom pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 2136/2
 • 3. bod Zmena nájomcu nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200
 • 4. bod Nájom nebytových priestorov č. 1.02.5, č. 1.02.6 a časť plochy otvorenej tržnice o výmere 9 m2 v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci
 • 5. bod KSR Kameňolomy SR, s.r.o. – zriadenie vecného bremena
 • 6. bod Vlastníci BD Bystrická – zriadenie vecného bremena
 • 7. bod Prenechanie nebytových priestorov v budove Mestskej krytej tržnice do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže
 • 8. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 9. bod Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
 • 10. bod Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 • 11. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec
 • 12. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám a financovaniu Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec
 • 13. bod Návrh na predaj akcií emitenta Prima banka Slovensko, a.s.
 • 14. bod Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 13/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území mesta Rajec
 • 15. bod Návrh VZN č. 2/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva
 • 16. bod Návrh VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľnosti
 • 17. bod Návrh VZN č. 4/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach „TRHOVÝ PORIADOK“
 • 18. bod Návrh VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023
 • 19. bod Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2023 Mesta Rajec Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rajec na roky 2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023
 • 20. bod Odvolanie a delegovanie člena do Rady školy
 • 21. bod Zmena členov dozornej rady Bineka
 • 22. bod Prehľad plnenia uznesení
 • 23. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023
 • 24. bod Správa o vykonanej kontrole č. 5/2022 a č. 6/2022
 • 25. bod Interpelácie
 • 26. bod Diskusia

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13