Rajec MsZ 09.02.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Zmena nájomcu nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200 Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 73/2022 zo dňa 15.12.2022
 • 3. bod Nájom nebytových priestorov č. 1.02.5, č. 1.02.6 a časť plochy otvorenej tržnice o výmere 9 m2 v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci
 • 4. bod Predaj časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 914/3
 • 5. bod Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1133/3
 • 6. bod Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Rajec – žiadosť o dotáciu na spracovanie dokumentácie
 • 7. bod Návrh VZN č. 1/2023 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 • 8. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 9. bod Komunitný plán sociálnych slúžieb
 • 10. bod Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2023
 • 11. bod Návrh výšky stravnej jednotky – stravného v Domove vďaky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
 • 12. bod Smernica č. ............. o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec a náčelníka MP Rajec
 • 13. bod Schválenie výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka DV v Rajci
 • 14. bod Návrh VZN č. 2/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Rajec
 • 15. bod Návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
 • 16. bod Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
 • 17. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4
 • 18. bod Správa o činnosti MsP Rajec za rok 2022
 • 19. bod Prehľad plnenia uznesení
 • 20. bod Správa o vykonaných kontrolách č. 3/2022 a č. 7/2022
 • 21. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 • 22. bod Termíny rozborov hospodárenia
 • 23. bod Interpelácie
 • 24. bod Diskusia
 • 25. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13