Senec MsZ 11.12.2019

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec


 • 1. a 2. bod Otvorenie a kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec za rok 2019
 • 5. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 (zmena č. 7)
 • 6. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2020 – 2025
 • 7. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
 • 8. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 9. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec
 • 10. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene
 • 11. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 - č. 5
 • 12. bod Neprerokovaný
 • 13. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
 • 14. bod Neprerokovaný
 • 15. bod Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Senci a členov komisií MsZ – neposlancov
 • 16. bod Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (stavebný úrad
 • 17. bod Návrh zámeru na zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Senec: Stredisko služieb škole
 • 18. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022
 • 19. bod Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2020 - 2022
 • 20. bod Návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2020 – 2022
 • 21. bod Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Správy cestovného ruchu Senec, s. r. o. na základe výsledkov výberového konania
 • 22. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
 • 23. bod Návrh na schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2018
 • 24. bod Návrh na schválenie spoluúčasti Mesta Senec na realizácii projektu Záchytné parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I. etapa
 • 25. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Ladislav Čengel; Jesenského ul.)
 • 26. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Mgr. András Šebök; Pivničná ul.)
 • 27. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností (žiadateľka: Ing. Alžbeta Schmidlová; Trnavská ul.)
 • 28. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (žiadateľka: Marianna Havasová, Hrubá Borša 136)
 • 29. bod Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (žiadateľka: PhDr. Jana Beňušková o. z. Správny krok, Slnečné jazerá 165, 903 01 Senec)
 • 30. bod Návrh na schválenie spôsobu úhrady kúpnej ceny za odpredaj pozemku (žiadateľ: Rezníček a spol. s. r. o., Slnečné jazerá)
 • 31. bod Návrh na schválenie zmeny účelu poskytnutej dotácie (Matej Homola)
 • 32. bod Návrh na odvolanie člena Komisie športu a návrh na voľbu nového člena
 • 33. bod Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsZ na rok 2020
 • 34. bod Návrh na zvýšenie mesačného platu primátora mesta Senec
 • 35. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13