Senec MsZ 13.02.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec


 • Otvorenie, program zasadnutia, kontrola plnenia uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
 • 5. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020
 • 6. bod Návrh na zrušenie časti uznesení MsZ č. 105/2011 a č. 107/2011 zo dňa 23.06.2011
 • 7. bod Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2020 v zmysle VZN č. 09/2019
 • 8. bod Návrh na schválenie Žiadosť o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl a školských zariadení - Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Tenelandia
 • 9. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
 • 10. bod Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. (Vinohradnícka)
 • 11. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.(NNK, Vinohradnícka ul.)
 • 12. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Goodman Senec Logistics (Slovakia) s.r.o.
 • 13. bod Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti formou darovania (Južná brána, s.r.o., Pield Invest, s.r.o.)
 • 14. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Marek Rakický, Ing. Zuzana Gálová, Erik Rakický)
 • 15. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Jiří Auer, Oľga Auerová, Oľga Vanáková)
 • 16. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Rezníček a spol.)
 • 17. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Imrich Mészáros)
 • 18. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Andrea Maková)
 • 19. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka)
 • 20. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľuboslav Majerovský, Marek Rác)
 • 21. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (DOAS)
 • 22. bod Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Urbanová)
 • 23. bod Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Gábrišová Košecová)
 • 24. bod Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec
 • 25. bod Návrh na zrušenie Uznesenia 16/2007 a schválenie odmeny predsedovi Jednoty dôchodcov
 • 26. bod Zriadenie komisií na vymáhanie pohladávok
 • 27. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
09.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13