Senec MsZ 06.05.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
 • 3. bod Neprerokovaný (Žiadosť spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo - Zmena stavby – navýšenie hrádze SZ cípu a uzavretie a rekultivácia skládky)
 • 4. bod Neprerokovaný (Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2019 SCR Senec s.r.o.)
 • 5. bod Neprerokovaný (Plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2020)
 • 6. bod Návrh na zvýšenie cien a zrušenie permanentnej vstupenky celosezónnej s autom
 • 7. bod Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 110/2019 zo dňa 23.10.2019
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
 • 9. bod Návrh na prenájom nehnuteľností – SCR Senec, s.r.o.
 • 10. bod Neprerokovaný (Informatívna správa o vykonaných kontrolách za marec 2020)
 • 11. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 (II. zmena)
 • 12. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytuj
 • 13. bod Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020 pre TENENET o. z., Lichnerova 41, 903 01 Senec
 • 14. bod Návrh na schválenie Žiadosti o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Tenelandia
 • 15. bod Návrh mestom delegovaných zástupcov do rád škôl ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto Senec
 • 16. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
 • 17. bod Návrh na zriadenie účelového účtu
 • 18. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (ATOPS, s. r. o.; Trnavská ul.)
 • 19. bod Návrh na zriadenie vecných bremien - spol. PPA POWERS DS s. r. o., Cita Logistika, s. r. o., Levuka 1 j. s. a.
 • 20. bod (Neprerokovaný) Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Senec
 • 21. bod Návrh na úpravu platu primátora z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 (koronavírus)
 • 22. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec --> -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13