Senec MsZ 08.12.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Vyhodnotenie LTS 2020 Správy cestovného ruchu Senec s. r. o.
 • 5. bod Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2021
 • 6. bod Návrh na odpis pohľadávky z účtovníctva SCR Senec, s.r.o.
 • 7. bod Návrh na prenájom pozemkov (Tomáš Szabo)
 • 8. bod Návrh na doplnenie a úpravu Zakladateľskej listiny spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. – predmet podnikania
 • 9. bod Informatívna správa z výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie september - november 2020
 • 10. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
 • 11ab. bod A. Správa o odpadovom hospodárstve mesta Senec + Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
 • 12. bod Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 6/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 13. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 – 6. zmena
 • 14. bod Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva Mesta Senec
 • 15. bod Návrh na udelenie Ceny mesta Senec a Ceny primátora za rok 2019
 • 16. bod Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2019
 • 17. bod Personálna zmena kronikára
 • 18. bod Cyklistická cesta Senec, úsek: Pošta – Hečkova ulica. Spoluúčasť Mesta Senec na realizácii projektu
 • 19. bod Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2021 v zmysle VZN č. 09/2019 v oblastiach – kultúry, sociálnej a zdravotnej, športu, životného prostredia
 • 20. bod Štúdia uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu „Poliklinika Senec“ (vzhľadom na rozsiahlosť materiálu je Vám vo fyzickej forme predložený len sumár, v elektronickej verzii je materiál celý)
 • 21. bod Návrh na obstaranie traktora s návesom formou finančného lízingu
 • 22. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – chodníky MŠ Alberta Molnára Szenciho, Fándlyho 20
 • 23. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – zateplenie ZŠ s VJM A. M. Szencziho
 • 24. bod Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery – Skládka
 • 25. bod Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery – Svätý Martin
 • 26. bod Návrh na prenájom pozemkov (OZ SHUMEIKAN SLOVAKIA, J. Csermáka 3, 903 01 Senec, v zastúpení Ing. Kováč Richard, Paedr. Jana Tamašiová)
 • 27. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (OZ Jungpereg 1632, Mierová 19, 900 24 Veľký Biel, v zastúpení Jozef Navara – predseda OZ)
 • 28. bod Návrh na predĺženie termínu revitalizácie jazera Smradka (GARDEN VILLAGE, Zemplínska 19, 903 01 Senec, IČO : 50427253)
 • 29. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Miroslav Hanzen a manželka Ing. Monika Hanzenová, Trnavská ul.)
 • 30. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Dževad Prozorac; Záhradnícka 7)
 • 31. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mikuláš Pomšahár, Robotnícka 36)
 • 32. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (EP DEVELOP INVEST, s.r.o., Slnečné jazerá - juh)
 • 33. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Elena Hegerová, PhD., Slnečné jazerá - sever)
 • 34. bod Návrh na: A: odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. András Šebök; Pivničná ul.)
 • 35. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Peter Králik; Moyzesova 2)
 • 36. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Martina Dupajová, ZO Gagarinova)
 • 37. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Marián Varga, Bratislavská ul.)
 • 38. bod Návrh termínov MsR a MsZ na rok 2021
 • 39. bod Informácia o výsledku výberového konania na funkciu konateľ SCR Senec, s.r.o. a schválenie ďalšieho postupu výberu
 • 40. bod Interpelácie
 • 41. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13