Senec MsZ 16.02.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Informatívna správa o výsledku kontroly na ZŠ J. G. Tajovského – december 2020
 • 5. bod Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020
 • 6. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021 – 1. zmena
 • 7. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZŠ A.M. Szencziho)
 • 8. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (MŠ A.M. Szencziho)
 • 9. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZŠ Kysucká)
 • 10. bod Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme uzatvorenou so spoločnosťou Veolia Energia Senec, a.s.
 • 11. bod Návrh na odkúpenie pozemku – SADKO, s.r.o.
 • 12. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (bývalé komunálne služby, p. Koczka)
 • 13. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (p. Červenák)
 • 14. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (p. Meszároš, Pivničná ul.)
 • 15. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (p. Rakický)
 • 16. bod Návrh na zmenu lehoty splatnosti nájomného za r 2021
 • 17. bod Návrh na odvolanie člena Komisie životného prostredia a verejného poriadku a návrh na voľbu nového člena Komisie životného prostredia a verejného poriadku
 • 18. bod Zadanie Územného plánu zóny Senec – Margovo pole
 • 19. bod Výber lokality pre plánovaný investičný zámer, Výstavba novej ZŠ
 • 20. bod 20. Návrh - Žiadosti o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Súkromného centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Tenenet
 • 21. bod Všeobecne záväzné nariadenie č. /2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec.
 • 22. bod Interpelacie
 • 23. bod Rôzna

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 409
Brezno 41
Dunajská Streda 62
Galanta 1
Hlohovec 60
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 9
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 161
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 62
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
29.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
30.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
02.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
09.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
09.12.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
14.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 409
Brezno 41
Dunajská Streda 62
Galanta 1
Hlohovec 60
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 9
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 161
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 62
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13