Senec MsZ 25.03.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, kontrola uznesení
 • 3. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie január – február 2021
 • 4. bod Návrh na zmenu predmetu a účelu Nájomnej zmluvy (Simona Kuhajdová, SJ)
 • 5. bod Návrh na prenájom športových ihrísk vrátane pozemku (Pizza Bucki, SJ)
 • 6. bod Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Nájomnej zmluvy (Pizza Bucki, SJ)
 • 7. bod Vyhodnotenie poskytnutých dotácií v roku 2020
 • 8. bod Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Senec v roku 2021
 • 9. bod Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec
 • 10. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec
 • 11. bod Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021 (TENET, o.z.)
 • 12. bod Odkúpenie pozemkov na výstavbu novej základnej školy v Senci – kúpna cena
 • 13. bod Návrh na odkúpenie Zrubovej reštaurácie (Ing. Ladislav Matta, SJ)
 • 14. bod Výber variantu pre plánovaný investičný zámer „Poliklinika Senec“ a schválenie ďalších krokov vedúcich k realizácii investičného zámeru (vynechaný)
 • 15. bod Návrh na schválenie spolufinancovania zo strany mesta Senec projektu „Modernizácia a rozšírenie telocvične základnej školy Mlynská v Senci“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu s číslom 2020/001
 • 16. bod Verejný oznam – o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok
 • 17. bod Dočasné zníženie cien inzercie v mestských novinách Senčan
 • 18. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13